Самые популярные
Економічна історія
Народное творчество, 2008
Фінанси - шпаргалки на екзамен
Народное творчество, 2008
Педагогіка - шпаргалки
Народное творчество, 2008
Педагогіка: Хрестоматія
Кузьминский А.И., 2006
Місцеві фінанси
Кириленко О.П., 2006
Менеджмент шпаргалка
Народное творчество, 2008
Реклама

Мы рекомендуем
Адміністративний процес України
Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С., 2007
Маркетинг у банку
Дубовик О.В., Бойко С.м., Вознюк М.А., Гірченко Т.Д., 2007
Страхові послуги
Яворська Т. В., 2008

Місцеві фінанси

Код: 513
Кириленко О.П., 2006 г., 677 стр., Укр., Украина
Раздел знанийФинансы

Місцеві фінанси: Підручник / За ред. О.П. Кириленко. — К.: М65 Знання, 2006. — 677 с. У підручнику висвітлено сутність місцевих фінансів, їх роль в економічному і соціальному розвитку держави та адміністративно-територіальних одиниць. Розкрито концептуальні засади та нормативно-правове забезпечення місцевих фінансів, історичні аспекти їх розвитку. Значна увага приділена місцевим фінансовим інститутам, механізму їх дії. Розглянуто засади організації місцевих фінансів у зарубіжних країнах та можливі шляхи застосування кращого зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці. До кожного розділу додаються контрольні запитання і завдання. У кінці книги наведено глосарій основних понять і категорій. За змістом підручник відповідає програмі нормативної дисципліни "Місцеві фінанси". Розраховано насамперед на студентів економічних спеціальностей, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також працівникам органів місцевого самоврядування, фінансових органів, державного казначейства, всім, хто прагне поглибити свої знання у сфері місцевих фінансів.

Розвиток України як сучасної держави потребує кардинальних зрушень, спрямованих на демократизацію суспільного життя та подальшу ринкову трансформацію економічних процесів. В успішному вирішенні цих завдань важлива роль належить місцевому самоврядуванню як вагомому чиннику політичного й економічного розвитку суспільства. Проте, як показує історичний досвід, повноцінне функціонування інституту місцевого самоврядування можливе лише за умови створення необхідного економічного підґрунтя для діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення їх фінансової незалежності, надання певних прав у сфері оподаткування та залученні різних джерел формування фінансових ресурсів, необхідних для задоволення потреб членів територіальних громад. Названі проблеми та багато інших є предметом вивчення науки про місцеві фінанси, яка в нашій країні за радянських часів зазнала занепаду, спричиненого вихолощенням інституту місцевого самоврядування, непотрібного в умовах централізованої командної економіки. В науковій літературі 1960—1980-х років було сформовано уявлення про місцеві фінанси як категорію, характерну лише для капіталістичного господарства. Ситуація докорінно змінилася в процесі наступних демократичних ринкових перетворень, які супроводжувались формуванням нових незалежних держав. З початку 1990-х років в Україні відбувається відродження інституту місцевого самоврядування як однієї з підвалин демократії, дієвого механізму підвищення ефективності соціально-економічного розвитку. В сучасних умовах розширення повноважень органів місцевого самоврядування у наданні суспільно необхідних благ та послуг ведеться активний пошук адекватних джерел для їх фінансування. Склалася ситуація, за якої органи місцевого самоврядування опинилися віч на віч з багатьма проблемами, пов'язаними із забезпеченням збалансованого соціально-економічного розвитку територій, суттєвого підвищення добробуту значної частини населення, вирішення гострих соціальних проблем, покращення умов життя громадян. Очевидним є те, що вирішити ці проблеми можливо лише на основі залучення різноманітних джерел доходів, використання потенціалу муніципальних підприємств, а також малого та середнього бізнесу. В таких умовах значно зросла потреба у підготовці висококваліфікованих фахівців, які глибоко розуміють функціонування місцевих фінансів, здатні на практиці творчо застосовувати інструментарій управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування. У свою чергу це поставило перед педагогами вищої школи складне завдання узагальнення, ґрунтовного й доступного викладення теоретичних та прикладних надбань фінансової думки у сфері місцевих фінансів у навчальній і навчально-методичній літературі. Пропонована читачу книга — це перше у вітчизняній економічній та навчальній літературі видання підручника з нормативної дисципліни "Місцеві фінанси" для студентів вищих навчальних закладів. У ньому всебічно та комплексно ви¬світлено теоретичні, організаційно-правові й методичні засади функціонування місцевих фінансів, розглянута чинна законодавча база, проаналізована сучасна практика формування та використання фінансових ресурсів органів місцевого са¬моврядування. На наш погляд, вихід у світ підручника "Місцеві фінанси" за редакцією док¬тора економічних наук, професора О.П. Кириленко відповідає потребам сього¬дення і є не тільки дуже своєчасною, але й значимою подією, яка, безумовно, сприятиме підвищенню рівня викладання дисципліни та підготовки студентів за спеціальністю "Фінанси". Достатньо широкий, узагальнений і систематизований матеріал підручника базується на багаторічних дослідженнях проблематики місцевих фінансів, ре¬зультати яких оприлюднені в десятках наукових праць; він заснований на педа¬гогічному досвіді викладання курсу "Місцеві фінанси" у вищій школі. Широке коло теоретичних і практичних положень, висвітлених у підручнику, знайшли своє втілення у науково-дослідній роботі, впроваджені в діяльність місцевих фі¬нансових органів, застосовуються у навчальному процесі. Варто зазначити й те, що, автори не лише знайомлять читача з основами тео¬рії і практики функціонування місцевих фінансових інститутів, але й аналізують їх сучасний стан, вводять читачів у розмаїття актуальних проблем у сфері вітчиз¬няних місцевих фінансів, пропонують шляхи їх вирішення з урахуванням кращо¬го зарубіжного досвіду. Ми переконані, що пропонований підручник сприятиме набуттю відповідних знань і навичок не лише студентами економічних спеціальностей вищих на¬вчальних закладів, але й буде цікавим і корисним для аспірантів, науковців, фа¬хівців фінансових органів, місцевого самоврядування, усіх тих, кому не байдужі проблеми розвитку місцевих фінансів у нашій країні.

Содержание:

1Місцеві фінанси, їх сутність, склад і роль в економічній системі держави47 стр.На бумаге18.8 грн
1.1Формування інституту місцевого самоврядування і місцеві фінанси15 стр.На бумаге6 грн
1.2Основи теорії місцевих фінансів11 стр.На бумаге4.4 грн
1.3Сутність, функції та роль місцевих фінансів7 стр.На бумаге2.8 грн
1.4Принципи організації місцевих фінансів і склад місцевих фінансових інститутів4 стр.На бумаге1.6 грн
1.5Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів9 стр.На бумаге3.6 грн
2Місцеві бюджети — визначальна ланка місцевих фінансів81 стр.На бумаге32.4 грн
2.1Розвиток місцевих бюджетів України14 стр.На бумаге5.6 грн
2.2Місцеві бюджети в склад і бюджетної системи9 стр.На бумаге3.6 грн
2.3Тенденції формування та склад дохідної бази9 стр.На бумаге3.6 грн
2.4Економічна природа та виникнення місцевого оподаткування7 стр.На бумаге2.8 грн
2.5Склад місцевих податків і зборів в Україні7 стр.На бумаге2.8 грн
2.6Практика місцевого оподаткування в Україні6 стр.На бумаге2.4 грн
2.7Проблеми реформування місцевого оподаткування6 стр.На бумаге2.4 грн
2.8Склад і динаміка видатків та пріоритети у витрачанні коштів місцевих бюджетів12 стр.На бумаге4.8 грн
2.9Інвестиційна складова місцевих бюджетів11 стр.На бумаге4.4 грн
3Фінансові ресурси місцевого самоврядування48 стр.На бумаге19.2 грн
3.1Сутність фінансової незалежності місцевого самоврядування та проблеми її зміцнення9 стр.На бумаге3.6 грн
3.2Склад фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування5 стр.На бумаге2 грн
3.3Місцеві позики та їх розвиток в Україні15 стр.На бумаге6 грн
3.4Історичний досвід місцевих запозичень4 стр.На бумаге1.6 грн
3.5Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування15 стр.На бумаге6 грн
4Цільові фонди місцевого самоврядування11 стр.На бумаге4.4 грн
4.1Нормативно-правова база функціонування поза¬бюджетних фондів місцевого самоврядування в Україні та її розвиток4 стр.На бумаге1.6 грн
4.2Досвід формування валютних фондів місцевих рад2 стр.На бумаге0.8 грн
4.3Особливості сучасної практики створення цільових фондів органів місцевого самоврядування в Україні5 стр.На бумаге2 грн
5Планування і порядок фінансування видатків60 стр.На бумаге24 грн
5.1Теоретичні основи формування видаткової частини місцевих бюджетів14 стр.На бумаге5.6 грн
5.2Застосування нормативних підходів у бюджетному плануванні4 стр.На бумаге1.6 грн
5.3Кошторисне планування видатків установ, які утримуються з місцевих бюджетів10 стр.На бумаге4 грн
5.4Програмно-цільовий метод бюджетного планування7 стр.На бумаге2.8 грн
5.5Виконання місцевих бюджетів за видатками25 стр.На бумаге10 грн
6Міжбюджетні відносини, їх складові67 стр.На бумаге26.8 грн
6.1Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації9 стр.На бумаге3.6 грн
6.2Сутність і стан фінансового вирівнювання11 стр.На бумаге4.4 грн
6.3Бюджетне регулювання, його цілі та методи6 стр.На бумаге2.4 грн
6.4Бюджетні трансферти та їх види13 стр.На бумаге5.2 грн
6.5Алгоритм визначення дотацій вирівнювання6 стр.На бумаге2.4 грн
6.6Реформування міжбюджетних відносин в Україні12 стр.На бумаге4.8 грн
6.7Управління фінансами та фінансовий контроль на місцевому рівні110 стр.На бумаге44 грн
6.7.1Зміст і стадії бюджетного процесу на місцевому рівні20 стр.На бумаге8 грн
6.7.2Учасники бюджетного процесу на місцевому рівні та їх повноваження13 стр.На бумаге5.2 грн
6.7.3Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження, функції9 стр.На бумаге3.6 грн
6.7.4Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів38 стр.На бумаге15.2 грн
6.7.5Забезпечення прозорості та відкритості бюджетного процесу10 стр.На бумаге4 грн
6.7.6Фінансовий контроль на місцевому рівні20 стр.На бумаге8 грн
6.8Фінансове забезпечення підприємств комунальної власності.38 стр.На бумаге15.2 грн
6.8.1Місцеве господарство та місцеві фінанси11 стр.На бумаге4.4 грн
6.8.2Особливості функціонування та фінансова діяльність підприємств комунальної власності17 стр.На бумаге6.8 грн
6.8.3Сучасні проблеми розвитку комунального сектору10 стр.На бумаге4 грн
6.9Фінанси житлово-комунального господарства74 стр.На бумаге29.6 грн
6.9.1Склад та особливості організації фінансів житлово-комунального господарства9 стр.На бумаге3.6 грн
6.9.2Специфіка фінансової діяльності підприємств комунального обслуговування21 стр.На бумаге8.4 грн
6.9.3Фінансова діяльність підприємств житлового господарства26 стр.На бумаге10.4 грн
6.9.4Фінансова діяльність комунальних транспортних підприємств11 стр.На бумаге4.4 грн
6.9.5Необхідність і зміст реформи житлово-комунального господарства в Україні7 стр.На бумаге2.8 грн
6.10Основи організації фінансів місцевих органів52 стр.На бумаге20.8 грн
6.10.1Зміст і значення Європейської хартії місцевого самоврядування4 стр.На бумаге1.6 грн
6.10.2Бюджетний федералізм8 стр.На бумаге3.2 грн
6.10.3Доходи та видатки локальних урядів11 стр.На бумаге4.4 грн
6.10.4Місцеве оподаткування в зарубіжних країнах6 стр.На бумаге2.4 грн
6.10.5Фінансове вирівнювання за кордоном9 стр.На бумаге3.6 грн
6.10.6Зарубіжний досвід створення місцевих позабюджетних фондів2 стр.На бумаге0.8 грн
6.10.7Місцеві позики за кордоном12 стр.На бумаге4.8 грн
6.11Глосарій8 стр.На бумаге3.2 грн

Для скачивания файла(ов) необходимо пройти авторизацию или регистрацию:

E-Mail
Пароль
Другие книги Кириленко О.П. Ещё книги по теме Финансы
Фінанси - шпаргалки на екзамен
Народное творчество, 2008
Шпаргалки по бюджету та фінансам
Народное творчество, 2008
Шпаргалки по фінансам
Народное творчество, 2008
Фінанси - шпараглка
Народное творчество, 2008